Dansk Blindesamfund Østjylland har den 12. september 2018 fremsendt flg. til Aarhus Kommune:

 

Høringssvar vedrørende besparelsesforslag fra, sektor 471, Magistraten for Kultur og Borgerservice, forslag nr. 8: Ingen prisfremskrivning af tilskud på Sport & Fritidsområdet.

 

Magistraten for Kultur og Borgerservice foreslår i sparekataloget, at tilskuddene til foreningsaktiviteter, lokaletilskud, aftenskoler, daghøjskoler mv. ikke prisfremskrives, så de i 2019 nominelt bliver på samme niveau som i 2018.

 

Dansk Blindesamfund har følgende kommentar til forslaget:

 

I 1991 stiftede Dansk Blindesamfund ”Blindes Oplysningsforbund” med det formål, at tilbyde undervisning særligt tilrettelagt for borgere med synshandicap. Det betyder kort fortalt, at der bl.a. undervises på små hold og at undervisningsmaterialet udleveres på lyd eller blindeskrift.

 

Blinde og svagsynede borgere er en særlig sårbar gruppe. Mange er ældre der har mistet synet i en sen alder, og det at miste synet er en alvorlig begivenhed i et menneskes liv. Det betyder, at man ikke længere har muligheden for at gøre det man kunne før. Man kan ikke længere bare læse en bog eller en avis. Man skal lære helt nye måder at tilegne sig viden på, og alt skal nu foregå gennem ørerne og fingrene. Her spiller Blindes Oplysningsforbund en væsentlig rolle, for her kan borgere med synshandicap dygtiggøre sig indenfor mange forskellige fag, udfolde sig kreativt og arbejde med kroppen, fordi undervisningen er særligt tilrettelagt for mennesker med synshandicap.

Det koster penge at gå på et hold under folkeoplysning, og vedtager byrådet forslaget, betyder det, at Blindes Oplysningsforbund må hæve prisen for kurserne. Konsekvensen vil være, at mange borgere med synshandicap ikke længere vil have råd til at deltage, da langt de fleste borgere med synshandicap har en lille indkomst i form af fx folkepension eller førtidspension. Det vil endvidere få den konsekvens, at denne gruppe vil opleve større ensomhed og isolation, da mange ikke har andet netværk end det de får gennem deltagelse i kurserne i Blindes Oplysningsforbund.

Blindes Oplysningsforbund er en lille skole, som ikke har andre muligheder for at skaffe penge, end ved at sætte prisen op på kurserne. Derfor vil spareforslaget gå urimeligt meget ud over borgere med synshandicap. Kommunen vil spare et lille beløb på tilskuddet til Blindes Oplysningsforbund, men konsekvensen vil blive stor for gruppen af borgere med synshandicap.

 

Dansk Blindesamfund håber, at byrådet vil tage spareforslaget af bordet eller i det mindste skåne små oplysningsforbund som Blindes Oplysningsforbund.

 

Venlig hilsen

Helle Kaas Schmidt

Kredsformand