Om denne persondatapolitik.

I dette dokument beskrives, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Det er vores klare mål at skabe åbenhed omkring vores persondatabehandling samt beskytte informationer i overensstemmelse med lovgivningen. I denne persondatapolitik kan der læses om behandling af oplysninger i forbindelse med besøg på denne hjemmeside. Behandling af oplysninger i alle andre forbindelser knyttet til Dansk Blindesamfund kan der læses om i følgende persondatapolitik: https://blind.dk/privatlivspolitik

 

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (L 68) vedtaget den 17. maj 2018.

 

 

Undrer du dig over betydningen af ord og betegnelser, som bliver brugt i denne politik?

Det er ikke altid nemt at forstå meningen af ord og betegnelser, der bliver brugt i den type af dokumenter, som denne politik er en del af. Derfor har vi lavet en kort gennemgang af de væsentligste ord i dette dokument. Du kan læse definitionerne betegnelserne følgende:

 

Personoplysning: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere dig. Det kan f.eks. være dit navn, adresse eller telefonnummer.

 

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

 

Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

 

Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

 

Særlige kategorier af personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person.

 

 

Hvem er vi og hvordan kontakter du os?

Dansk Blindesamfund kreds Østjylland er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler, har eller indhenter om dig via denne hjemmeside. Her får du vores kontaktoplysninger, i tilfælde af, at du vil i kontakt med os:

Dansk Blindesamfund Østjylland
Sønder Allé 10, 1.
8000 Aarhus C
CVR: 19895815
Hjemmeside: www.synshandicap-oj.dk/

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger og hvilke oplysninger behandler vi?

 

Vi indsamler data via denne hjemmeside, når du:

Klikker dig ind og rundt på hjemmesiden, bliver der indsamlet cookies. På hjemmeside www.synshandicap-oj.dk bruger vi primært Cookies, så Word Press kan fungere, og for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om:

 • Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår.
 • Hvilken IP-adresse de besøgende har.
 • Hvor i landet besøgende kommer fra.
 • Hvilken sprog besøgende bruger.
 • Hvilken browser og OS besøgende bruger.
 • Hvilke søgeord besøgende har brugt for at generere indhold.
 • Hvilken side besøgende kommer fra (eksterne og interne links).
 • Hvilke links besøgende har klikket på.

 

Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver samtykke til disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat – og uden begrænsninger – kunne bruge vores hjemmeside.

 

Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil eller du kan læse mere på: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis man bruger en af vores IT-services, der kræver login, bliver ens handlinger registreret i vores logfiler. Disse digitale spor opbevares jf. aftalen med vores databehandlere i max. 5 år.

 

Yderligere indsamler vi data på denne hjemmeside, når du via online formular:

o   Tilmelder dig nyhedsbrevet. Her indsamler vi dit navn og din mailadresse

o   Tilmelder dig kurser og arrangementer via hjemmesiden. Her indsamler vi dit navn, mailadresse, telefonnr., adresse, helbredsoplysninger, hvis disse har relevans for kurset eller aktiviteten.

 

 

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

Når du indgår en aftale med os, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores indbyrdes aftale og behandlingsgrundlaget findes i artikel 6, stk. 1, (b) i persondataforordningen, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1. 1, (c). Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i din tilknytning til os, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, f.eks. oplysninger om dit helbred og har en regelmæssig kontakt til os, så er grundlaget for vores behandling persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte hører under følgende typer [politisk], [filosofisk], [religiøs] eller [fagforeningsmæssig] art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at varetage blinde og svagsynets interesser. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, er tidligere medlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

 

Vi deler dine personoplysninger med andre, som bistår os med at håndtere behandlingen af dine oplysninger og administration af din tilknytning til os, herunder f.eks. hosting af it-systemer. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores databehandlere som hoster vores it-systemer. Yderligere videregiver vi dine oplysninger til vores samarbejdspartnere herunder kan det i nogle tilfælde være kommuner og Dansk Oplysningsforbund.

 

 

Overfører vi dine oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer?

Vi overfører ikke dine oplysninger uden for EU’s grænser.

 

Hvornår sletter vi dine oplysninger igen?

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Som skrevet ovenfor opbevares dine digitale fodspor i op til 5 år, eller indtil du trækker dit samtykke til cookies tilbage herunder sletter/blokere dine cookies på www.minecookies.org/cookiehandtering.

 

Oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev opbevares lige så længe, du abonnerer på nyhedsbrevet og slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Oplysninger som du afgiver i forbindelse med tilmelding til kurser og arrangementer opbevares i op til 5 år.

 

 

Dine rettigheder

 1. Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).

Man har som udgangspunkt ret til at vide, hvem der er dataansvarlig, hvad formålet med behandlingen er og hvem der modtager/behandler oplysningerne.
Denne Persondatapolitik indeholder som udgangspunkt alle disse informationer.

 

 1. Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).

Man kan bede om at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler samt en evt. udskrift eller kopi af de indsamlede oplysninger.

 

 1. Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).

Hvis man mener, at oplysninger vi har om pågældende er forkerte, unøjagtige eller mangelfulde, kan man bede om at få oplysningerne rettet.

 

 1. Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).

Hvis man mener, at de oplysninger vi har om pågældende ikke er nødvendige i forhold til det formål, som de oprindelig er indsamlet til, kan man bede om at få oplysningerne slettet. Vær dog opmærksom på, at vi har pligt og ret til at opbevare visse personoplysninger for at overholde reglerne i Folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer samt bogføringspligten.

 

 1. Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).

Man har som udgangspunkt ret til at modtage oplysninger om sig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og man har ret til at overføre disse oplysninger til en anden virksomhed.

 

 1. Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til bl.a. direkte markedsføring og profilering. Vi bruger dog ikke profilering og evt. markedsføring vil altid være knyttet til et eksplicit samtykke.

 

Ved henvendelse til os vedr. et af ovenstående punkter (indsigt, berigtigelse, sletning mm.) får man senest en måned efter en besked om, hvad vi gør ved henvendelsen. Hvis man f.eks. beder om at få sine oplysninger rettet eller slettet, vil vi normalt undersøge, om alle betingelser er opfyldt, herunder om der er hjemmel i lovgivningen for fortsat behandling af data. Hvis vi vurderer, at indsigelsen er berettiget, sørger vi for at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed

 

Vi sørger naturligvis for at data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i de organisatoriske og de tekniske foranstaltninger.

De organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger betyder, at det kun er kredsens betroede personer med sagligt formål, der har adgang til dine personoplysninger. Vores personale vejledes og instrueres løbende om datasikkerhed, herunder hvordan de behandler og beskytter oplysningerne. Vi fører også fortegnelsen over vores databehandlingsaktiviteter, som er underlagt Datatilsynets kontrol.

 

De tekniske sikkerhedsforanstaltninger relateres til vores brug af IT-systemer til registrering og administration af hold- og deltagerdata. Vi bruger et internt IT-system, ejet og udviklet af Dansk Oplysnings Forbund, som hostes af DanDomain i Randers. Vores Databehandler aftale med DOF sikrer, at data er placeret et sikkert sted og har det nødvendige beskyttelsesniveau. Dine data er krypteret på serveren, og al kommunikation via vores hjemmeside er beskyttet med godkendte Comodo sikkerhedscertifikater med 256-bits krypteringsnøgle. Der udføres daglig backup af dine data.

Vores interne IT-systemer (PC’er mm.) er yderligere beskyttet med adgangskoder, opdateret antivirusprogram og firewall (mikrosoft security essentials) og evt. fysisk materiale opbevares aflåst. Ved destruering eller reparation af IT-udstyr, sørges der for, at oplysninger ikke kan komme til uvedkommendes kendskab.

Klager og kontaktinfo

 

Klager over kredsens behandling af ovenstående personoplysninger, indsigelser samt spørgsmål vedr. kredsens persondatapolitik rettes til:

 

Dansk Blindesamfund Østjylland
Sønder allé 10, 8000 Aarhus C
Tlf.: 86 12 80 62
Mail: oestjylland@blind.dk
CVR nr.: 19895815